Latin iratolvasás cikksorozat I. rész: Rövidítések

Latin iratolvasás cikksorozat I. rész: Rövidítések

Koronként és országonként különböző rövidítésekkel találkozhatunk a latin szövegekben.

Mi most kifejezetten azokra a rövidítésekre koncentrálunk, amelyekkel a történelmi Magyarország területén családfájukat kutatók találkozhatnak.


Ezen belül is azt nevezzük most rövidítésnek, ami egy helyen rövidíti le a szót. Ha egy szóból több helyen ki van hagyva egy vagy több betű, azt a szóösszevonások alatt fogjuk tárgyalni.

Ebben a cikkben a kutatók szempontjait figyelembe véve nem a tudományos csoportosítást követjük, hanem a következők lesznek a kategóriák:

Tipikusan

1. szó elején

2. szó végén

található rövidítések és

3. csak kezdőbetűjükkel rövidített szavak

 

1. Tipikusan a szó elején találhatók

A leggyakoribbak ezek az idekötők: pro-, per-, prae-, con/com-

probitatis
per
praeter
commendamus

Figyeljük meg az áthúzás vagy felfelé ívelés különböző vonalát a pro/per/prae esetében!

A con/com- egy 9-esre hasonlít.

2. Tipikusan a szó végén találhatók

Leggyakrabban a következő végződéseket rövidítették:

az -us, -m végződések, -que (azon szó elé értendő „és”, amelyiknek a végén van)

Testibus
eadem
Franciscum
eademque

Az -us végződés is 9-re hasonlít, de a szó végén

A szóvégi -m jele vagy az utolsó betű szárának felhúzása, vagy egy külön vonal a fölött.

3. Csak kezdőbetűjükkel rövidített szavak

A leggyakoribbak:

D = dominus/domina/dominatio (úr/úrhölgy/uraság)

P = perillustris (vitézlő)

S = spectabilis (tekintetes)

V = vestra (tiétek) vagy vice- (helyettes)

D V  = dominatio vestra (uraságotok)

L = locumtenentialis (helytartói)

R = regius (királyi)

A = archi- (fő) vagy annus (évben)

I = inclytus (tekintetes)

G = generalis (általános)

mp. = manu propria (sajátkezűleg)

etc. (vagy annak jele) = et cetera (stb.)

Dominationes Vestras (Uraságodat)
manu propria
Inclytus comitatus (tekintetes vármegye)
Vice Comitis (az alispáné)
Anni currentis (folyó év)
ex Consilio Regio Locumtenentiali (a Királyi Helytartótanácstól)
Domino Generali Vicario (az általános helynök úrnak)
Vice Archi Diacone (esperes)
etc.
Nos Stephanus Dei gratia etc. jele (Mi, István, Isten kegyelméből stb. – ugyanis nem sorolták fel összes címét, rangját)

Reméljük, sikerrel hasznosítják ezt a listát! Várjuk a visszajelzéseket a blogon és facebook oldalunkon a feloldott vagy még problémás rövidítésekről!